Kabul Edilen Tebliğler


KABUL EDİLEN TEBLİĞLER Tüm Liste
Kabul Edilen Tebliğler
 1. Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Begüm Yıldızeli Amerikalı Misyoner Mary E. Van Lennep’in Osmanlı İmgesi Ve Eğitim Faaliyetleri
 2. Hatice Ayar, Osmanlı Mekteplerinde Islah Faaliyeti: Usul-İ Cedid Hareketine Bütüncül Bir Bakış
 3. Uğur İnan, Osmanlı Devleti’nde Alman Protestan Misyonerler Tarafından Açılan Diyakonez Okulu (Talitha Kumi Kız Okulu)
 4. Ahmet Gedik, Tunuslu Hayreddin Paşa, Sadıkiyye Koleji
 5. Fatma Ürekli, İstanbul’da Açılan Güzel Sanatlar Yüksek Öğretim Kurumu: Sanayi-İ Nefîse Mekteb-İ Âlîsi
 6. Melike Sarıkçıoğlu Ökten, İran’da 19.Yüzyılda Eğitimin Modernleşmesi
 7. Keziban Acar, Rus Modernleşmesi ve Eğitim Kurumlarındaki Yansımaları
 8. Selçuk Esenbel, Japon Modern Eğitiminin Kurulusunda 1868 Meiji Restorasyonu’nun Rolü
 9. Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli; Doç. Dr. İsmail Tetikçi, Baltacıoğlu’nun Resim Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Günümüz Resim Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
 10. İshak Tekin, Özel Bir Din Öğretim Kurumu Olarak Burhan-I Terakki Mektebi Üzerine Bir İnceleme
 11. Salih Zeki Zengin, Tanzimat Sonrasında Yüksek Din Eğitiminde Islahat: Dârülfünûn Ulûm-I Âliye-İ Diniye Şubesinin Kurulması
 12. Haluk Perk, Çok Dilli Diplomalar
 13. Yasemin Tümer Erdem, Müfettiş Raporlarına Göre Öğretmenlerin Niteliği
 14. Nesrin Aktaran, İslamcı Aydınların Mekteplere Dair Görüş ve Önerileri
 15. Cemal Karabaşoğlu, 19. Yüzyıl Osmanlı Müzik Kurumlarındaki Değişim ve 20.Yüzyıla Etkisi: Dârü’l-Elhân Örneği
 16. Murat Can Dilber, Mehterhâne-İ Hümâyûn’dan Muzika-İ Hümâyûn’a: Osmanlı Müzik Kurumlarında Değişim ve Dönüşüm
 17. Alparslan Durmuş, Osmanlı Eğitim Sisteminin Mektepleşme Sürecinin Dış Kaynakları
 18. Ayşe Aksu, Amerikalı Misyoner Eğitimcilerin Anlam-Değer Dünyalarına Dair Kendi Söylemleri Çerçevesinde Bir Analiz
 19. Asyraf Isyraqi Bin Jamil (Dr.) Malezya'nın 19. Ve 20. Yüzyıllarında Pondok ve Medrese'nin Hayatta Kalması
 20. Gülsüm Pelivan Ağarakça, Osmanlı Mekteplerinde Ahlak Derslerinin Varlığı
 21. Mustafa İnce, Mısır’da Eğitimin Modernleşmesi (1798-1919)
 22. Serdar Serdaroğlu, Osmanlı Mektep Programlarında Islah Çabaları, Ticaret-Sanayi Ve İktisat Kıyasları (Çağrılı)
 23. Aynur Erdoğan Coşkun, Yurtdışı Eğitimliler Ve Mektepliler
 24. Emine Keskiner, Osmanlı Devletinde Modern Eğitim Biliminin Öncüleri Ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme (Ayşe Sıddıka Hanım Ve Satı Bey)
 25. Ali Utku, Osmanlı Mekteplerinde Felsefe Eğitimi
 26. Resul Babaoğlu, 19. Yüzyıl Küresel Değişim Dalgasına Bir Uyum Aracı Olarak Mekteb-İ Mülkiye
 27. Mahmut Cihat, Hint Eğitim Sisteminde Modernleşme
 28. Mehmet Ali Doğan, Misyonerlik
 29. Ali Adem Yörük, Osmanlı Hukuk Mektebinde Kadro, Müfredat ve Değişim.
 30. Fuat Aydın, Osmanlı Mekteplerinde Dinler Tarihi Eğitimi.
 31. Aydın Demirtaş, Osmanlı Mektepleri ve Darülfünun.
 32. Cahit Külekçi, İmtiyazlar ve Nizamnâmeler Bağlamında İstanbul’daki Ermeni Okulları (XIX. Yüzyıl)
 33. Eda Eriş Kızgın (Doktora Öğrencisi), Osmanlı Dönemi Rüştiye Mektepleri Mimarisi ve Kırıkkale Taş Mektep Örneği
 34. Rahmi Tekin, Esmer Duman, XIX. Yüzyılda Bir Eğitim Modeli: Aşiret Mektebi
 35. Esra Yıldız, Şeyhülislâm Mehmet Cemalettin Efendi Dönemi Mekteplerde Teftiş ve Islah Çalışmaları
 36. Fatma Tunç Yaşar, Geç Dönem Osmanlı’da Kadınların Eğitimi: Kızlara Mahsus Müfredat Programları
 37. Fırat Küskü, Mekteplerde Hijyen, Dezenfeksiyon ve Karantina (1876-1909)
 38. Hikmet Zeki Kapçı, Günümüz Meslekî Eğitim Problemlerine Tarihten Tutulan Işık: Darülhayr-İ Âli
 39. İlker Mümin Çağlar, Osmanlı Döneminde Manisa Vakıflarının Eğitime Katkıları
 40. Kenan Kargöz, Mekteb-İ Aşîret-İ Hümâyun ve Devlet Politikası
 41. Mehmet Tuğrul, Osmanlı Dönemi Saraybosna Mektepleri ve Vakıflar
 42. Muammer Salim, 19.Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunuyla Mücadelede Midhat Paşa Islahhaneleri: Tarihçe, Amaç ve Yöntem
 43. Murat Yılmaz. Mektep Sırasından Muhalefet Safına: Jön Türklerin Mektepli Öğrenciler Üzerinde Algı Yönetimi
 44. Mustafa Gençoğlu, Türkiye’de İlk Özel Hukuk Mektebi Açma Teşebbüsü
 45. Muzaffer Deniz, Sâlnâmelerde Isparta Rüştiyesi/İdâdîsi
 46. Nergis Aydoğdu, Yerlilik Problemi Açısından Türk Aydınının Mekteplilere Eleştirisi: Yenileşmenin Yöntem Problemine Dair Bir Okuma (1908-1918)
 47. Nurullah Aydeniz, Medresetü’l-Kudât Mezunu Bir Müftü ve İcâzetnâmesi
 48. Ömer Yazan, Osmanlı Mekteplerinde Çift Yanlı Kayıt Yöntemine Dayalı Muhasebe Eğitimi
 49. Hatice Ayar, Savtî Usul’den Ses Temelli Yöntem’e: İlk Okuma Yazma Öğretimi Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme
 50. Vesile Albayrak Sak, Divanlar Üzerinden Osmanlı Eğitim Sistemine Bakış
 51. Burhaneddin Kıyıcı, Yeni İlm-İ Kelam Döneminde Osmanlı Mekteplerinde Okutulan Kelam Kitabı Örneği: Delail’u-L İkan Fi Beyan-İ Akaidi’l-İman
 52. Rükiye Özdemir Şimşek, 19. Yüzyıl Batılılaşma Döneminde Osmanlı Tıp Eğitim Kurumlarının Gelişimi Üzerine Bir İnceleme: Haydarpaşa Mektebi Tıbbiye-İ Şahane ve Eğitim Sistemi
 53. Z. Hale Eroğlu Sağır, Çin’de Eğitimin Modernleşmesi
 54. Gülbadi Alan, Üç Kolej, Tek Düzen
 55. Mehmet Ali Doğan, Anadolu’da Amerikan Tipi Eğitim: Mardin ve Konya Örnekleri

Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıcı 01 Mayıs 2021
Başvuru Son Tarihi 25 Temmuz 2021
Kabul Edilen Başvuruların İlanı 30 Temmuz 2021
Sempozyum Programının İlanı 25 Ekim 2021
Sempozyum Tarihi 17-19 Kasım 2021